همانطوری که از اسم اش پیدا در داخلی این نو جک ها از روغن و گاز مورد استفاده مورد قرار گرفته است.

حالت نمایش 50

جک گازی ساده (31)

جک گازی ضامن دار (3)

قطعات یدکی جک گازی (22)