پدال صنعتی پنوماتیک / نیوماتیک سه راهه پدالهایی هستند که دارای یک ورود و یک خروج و یک تخلیه هستند.

نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 100